Informacija apie leidinius

Leidiniai apie Anykščių Šv. Mato bažnyčią

 

ANYKŠČIŲ MENAS. Dailė ir architektūra. 2016

Albumas supažindina su Anykščių rajono dvarų bei bažnyčių daile ir architektūra, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus dailės rinkiniu bei mons. A. Talačkos meno kūrinių kolekcijos vertingiausiais paveikslais, Angelų muziejaus dailės kolekcija, Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre pradėta formuoti pasaulio anykštėnų dailės kolekcija, Anykščių rajone stovinčiais paminklais istorinėms asmenybėms, vietoms ir datoms atminti. Seniausi kūriniai datuojami XVII–XVIII a., naujausi sukurti vos prieš keletą metų. Visus šiuos objektus aptaria menotyrininkė Dalia Tarandaitė. Albume publikuojama per 200 architektūros ir dailės kūrinių fotografijų.

Albumą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje bei Sakralinio meno centre

 

SAKRALINIO MENO PUOSELĖTOJAS MONSINJORAS ALBERTAS TALAČKA. 2011

Ši knyga-albumas – tai pirmasis bandymas suvokti ir įprasminti Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos ilgamečio klebono, Šv. Tėvo kapeliono monsinjoro Alberto Talačkos kultūrinius projektus Anykščiuose. Knygoje spausdinami ir paties monsinjoro A. Talačkos rašiniai apie sakralinio meno puoselėjimo darbus Anykščiuose, publikuojami jo kontempliatyvinį gyvenimą atskleidžiantys užrašai sau, dienoraščio fragmentai, jį pažinojusių dvasininkų bei anykštėnų atsiminimai.

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje bei Sakralinio meno centre

 

MARIJA ANORTĖ MACKELAITĖ: leidinys apie dailininkę vitražistę. 2010

Biografinis leidinys apie dailininkę Mariją Anortę Mackelaitę, per 14 sovietmečio metų (1971–1985) Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčiai sukūrusią įspūdingus vitražus, kai profesionaliems menininkams kurti bažnyčioms viešai ir be suvaržymų buvo neįmanoma. Vitražai Anykščių šventovėje vainikuoja A. Mackelaitės kūrybą ir yra ypatingos vertės kūrinių ciklas nacionaliniame mūsų meno kontekste.

Knygą galima įsigyti Sakralinio meno centre

 

ANYKŠČIŲ ŠV. MATO BAŽNYČIA: vadovas. 2009

Informacinis leidinys, skirtas Anykščių Šv. Mato bažnyčios 100-mečiui, – pirmas tokio pobūdžio leidinys Panevėžio vyskupijoje. Gausiai iliustruotame  leidinyje apžvelgiama Anykščių bažnyčios istorija, pateikiamas bažnyčios planas su aprašytais 25 interjero objektais – altoriais, klausyklomis, vitražais, meno kūriniais, taip pat apžvelgiami šventoriuje esantys paminklai bei Kryžiaus kelio stotys.

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje bei Sakralinio meno centre

 

ANYKŠČIŲ ŠV. MATO BAŽNYČIA: atvirukai. 2009

Atvirukų komplektas, skirtas Anykščių Šv. Mato bažnyčios 100-mečiui.

 

Antano Baranausko kūryba ir leidiniai apie A. Baranauską

 

Inga Liepaitė, Antanas Verbickas. ANTANO BARANAUSKO ASMENINĖ BIBLIOTEKA. 2016

Remiantis poetui ir vyskupui priklausiusiomis ir jo paties kitiems asmenims dedikuotomis knygomis šioje studijoje atskleidžiamas A. Baranausko ir knygos sąlytis vaikystėje, brandos ir kūrybos amžiuje, gilinamasi į bibliotekos formavimo poreikį, būdus, šaltinius, turinio sanklodą ir vertę, bibliotekos ir knygos kultūrą, aptariamas bibliotekos likimas Lietuvoje ir Seinuose.

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje

 

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. IR NERAMU TAPO: biografinė apysaka. 2015

Daugiau kaip 200 puslapių knygoje preciziškai papasakota Antano Baranausko 30 metų gyvenimo istorija, pradedant nerūpestinga kūdikyste ir baigiant jaunystės metais, kuomet jis tampa kunigu, pasišvenčia tarnystei Dievui ir žmonėms, aktyviai reiškiasi kaip poetas.

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje

 

Antanas Baranauskas. ANYKŠČIŲ ŠILELIS: poema. 2015

Geriausiai žinomas A. Baranausko kūrinys išleistas su jaunos dailininkės, knygų grafikės anykštėnės Loretos Uzdraitės originaliais raižiniais. Knyga pelnė Gražiausių 2015 metų knygų konkurso apdovanojimą knygų vaikų ir jaunimui teminėje grupėje.

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje bei Sakralinio meno centre

 

VIS KITOKI BALSELIAI... A. Baranauskas: Įvairiakalbis „Anykščių šilelis“. 2013

Leidinyje publikuojama visa poema lietuvių kalba bei jos vertimų į kitas kalbas fragmentai.

Iki 2013 m. poema buvo išversta į 18 kalbų: visa poema išversta į anglų, armėnų, čekų, esperanto, italų, korėjiečių, latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių ir vokiečių kalbas, o jos ištraukos – į baltarusių, čiuvašų, japonų, norvegų, prancūzų, totorių ir turkų.

Universaliausia kalba – gamtos kalba, todėl knygos iliustracijoms panaudotos gamtos fotografijos. Jų autorius, Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaras kun. Nerijus Papirtis, iš atskirų gamtos detalių, tarsi iš mozaikos gabalėlių, dėlioja unikalų Šilelio pasaulį.

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje

 

POETINIAI DIALOGAI: Antanas Baranauskas, Klemensas Kairys, Karolina Praniauskaitė 2013

Knygoje pristatomi trijų XIX a. poetų kūriniai − Antano Baranausko poetiniai dialogai su Karolina Praniauskaite ir Klemensu Kairiu. Tai – vieninteliai tokio pobūdžio dialogai XIX a. lietuvių literatūroje, supažindinantys su mažiau žinomais šio amžiaus poetais bei leidžiantys geriau suprasti A. Baranauską.

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje

   

Antanas Baranauskas. KELIONĖ PETABURKAN: poema. 2010

Pirmą kartą A. Baranausko „Kelionė Petaburkan“ – 14 giesmių, rašytų kaip kelionės laiškai, poema – išleista knyga; iki šiol buvo publikuojamos tik atskiros giesmės. Pasak knygos įvado ir komentarų autorės dr. Brigitos Speičytės, ši „gromata Antano“ yra unikalus XIX a. vidurio asmens savivokos, vertybinių nuostatų, keliavimo patirties liudijimas. Leidinys iliustruotas istorinėmis miestų palei senąjį Sankt Peterburgo–Varšuvos traktą bei stočių nuotraukomis. Knyga leidžiama kartu su kompaktine plokštele, kurioje – trys „Kelionės Petaburkan“ giesmės ar jų fragmentai.

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje

 

Antanas Baranauskas. ANYKŠČIŲ ŠILELIS: poema. 2009

Minint 150 metų nuo „Anykščių šilelio“ sukūrimo, poema išleista su dailininko Prano Lapės iliustracijomis, kurios buvo sukurtos JAV poemos 100-mečiui ir iki šiol nepublikuotomis Lietuvoje. „Anykščių šilelis“ skaitytojui pateikiamas dviem pavidalais: ne tik skaitomas, bet ir giedamas (knyga su kompaktine plokštele).

Knygą galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje

 

CD Antanas Baranauskas. GIESMĖS. 2006

Kompaktinė plokštelė, kurioje įrašytos A. Baranausko pasauliškos giesmės, giedamos Anykščių folkloro ansamblio „Valaukis“ (vadovė Violeta Juciuvienė), bažnytinės giesmės, giedamos Anykščių šv. Mato bažnyčios kamerinio choro (vadovas Rimvydas Griauzdė) bei „Anykščių šilelis“, dainuojamas Anykščių dainininkių trio (Jonės Marciukienės, Emilijos Petrokienės ir Sofijos Pakalnienės).

CD galima įsigyti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje